Uživatelské podmínky portálu Živéauto.cz

 1. Společnost DATABOX s.r.o., se sídlem Hrazená 906/10, 460 07 Liberec 7, IČO 25446185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18623 (dále jen "DATABOX") a uživatel portálu Živéauto.cz (dále jen "uživatel") uzavírají tuto smlouvu, kterou jsou mezi smluvními strany vymezeny podmínky užití webových stránek v rámci portálu Živéauto.cz. Smlouva je platně uzavřena navštívením portálu Živéauto.cz, resp. jakékoliv jednotlivé webové stránky v rámci portálu Živéauto.cz.
 2. Portál Živéauto.cz představuje databázi, jež v elektronické formě poskytuje široké veřejnosti možnost vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů a dalších informací o právnických osobách, fyzických osobách-podnikatelích a dalších subjektech. Účelem služeb je poskytování informací široké veřejnosti o identifikačních, kontaktních a dalších údajích týkajících se právnických osob, podnikajících fyzických osob a dalších subjektů prostředky elektronické komunikace.
 3. Informace publikované na www.ziveauto.cz jsou zveřejněny bezplatně a jejichž účelem je poskytnout uživateli informace o subjektech zařazených v databázi.
 4. DATABOX neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na www.ziveauto.cz. DATABOX může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací prezentovaných na www.ziveauto.cz i funkčních možností webových stránek. DATABOX nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.ziveauto.cz, i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití stránek www.ziveauto.cz, a to i v případě, že by společnost DATABOX s.r.o. byla označena jako možný původce těchto škod.
 5. DATABOX dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.ziveauto.cz. DATABOX také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.ziveauto.cz.
 6. DATABOX neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zprostředkované poptávky/nabídky), a vyhrazuje si právo odstranit či nedoručit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Vyhodnocení obsahu zprávy je výhradně v kompetenci DATABOXu.
 7. Uživatel není oprávněn pořídit si kopii databáze či její části. V případě pořízení jakýchkoli kopií databáze uživatel porušuje autorská práva společnosti DATABOX s.r.o.
 8. Informace ze stránek www.ziveauto.cz. (informace o subjektech, službách a institucích) může uživatel používat výhradně pro svoji vlastní potřebu!
 9. Je zejména zakázáno:
  1. pořizovat kopie databáze či její části.
  2. jakýmkoli způsobem data obsažená v databázi upravovat, překládat je do jiných národních jazyků, zahrnout je do jiných programových produktů a šířit produkty takto vzniklé (úplatně či bezúplatně), jakýmkoli způsobem tato data dále šířit, reprodukovat nebo vydávat, nebo používat tato data a údaje jako přímý prostředek výdělečné i nevýdělečné podnikatelské činnosti; společnost DATABOX s.r.o., je výlučným nositelem majetkových i autorských práv k databázi.
  3. šířit prostřednictvím kontaktů uvedených v databázi obchodní sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 10. V případě, že některá část těchto uživatelských podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní části těchto uživatelských podmínek zůstávají i nadále v platnosti.
 11. Tyto uživatelské podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2013.